Akademia Szkoleń i Kompetencji jest Stowarzyszeniem założonym
9 listopada 2005 roku.

Nasze motto:  "Stałe podnoszenie kwalifikacji kluczem do sukcesu."


Kim jesteśmy?

Akademia Szkoleń i Kompetencji to stowarzyszenie – nasi członkowie to ludzie zainteresowani rozwijaniem aktywnej polityki rynku pracy i stałym podnoszeniem kwalifikacji.

Jako organizacja pozarządowa działająca na zasadzie non – profit., ASiK przeznacza  cały wypracowany zysk na działalność statutową. Zysk wypracowany w latach 2006 -2008 przeznaczyliśmy na następujące cele:

ponad 150 tys. na sfinansowanie 20 stypendiów pomostowych, których celem jest ułatwienie utalentowanej młodzieży ze wsi i małych miast pokonania bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej.

(Więcej o programie stypendiów pomostowych: http://www.fep.lodz.pl)

70 tys. na Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic”, którego celem jest m.in. aktywizowanie współpracy Euroregionu Karpaty i współpracy przygranicznej Polski, Ukrainy i Słowacji, podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie wiedzy poprzez wymianę doświadczeń pedagogiczno-artystycznych dzieci, młodzieży i pedagogów z tych regionów, aktywizowanie współpracy Euroregionu Karpaty i współpracy przygranicznej Polski, Ukrainy  i Słowacji; nawiązanie kontaktów muzycznych, kulturalnych i wymiany młodzieży ze szkołami muzycznymi w Kijowie, Dniepropietrowsku i Lwowie poprzez zaproszenie młodych pianistów z tych miast.

(Więcej o Międzynarodowym Forum Pianistycznym na stronie: www.interpiano.pl )

22 tys. na Świetlicę Terapeutyczną „SOS” w Krakowie, która zajmuje się pomocą i integracją społeczną dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

wsparliśmy również Caritas, KS Krotosz, KS Futsal.

Stowarzyszenie Akademia Szkoleń i Kompetencji z siedzibą przy Rynku Kleparskim 13/8, 31-150 Kraków jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000251518, REGON 120201352, NIP: 676 23 13 611

Posiadamy wpis do instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie nr 33/2006 z dn. 06.03.2006. Od marca 2010 należymy do Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego.

Od lipca 2010 r. posiadamy Certyfikat ISO 9001:2008 wydany przez LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o. a od 2014 roku posiadamy Małopolski Standard Usługi Edukacyjno - Szkoleniowej

Podpisaliśmy deklarację stosowania Kodeksu Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, a Prezes ASiK - Anna Wszelaczyńska była członkiem Rady programowej PIFS.


Co robimy?

Szkolenia dla pracowników służb zatrudnienia, samorządu terytorialnego i administracji publicznej. Sprawna i efektywna administracja jest najważniejszym czynnikiem wspomagającym rozwój dobrego państwa i zrównoważony rozwój rynku pracy.

Nasza oferta szkoleniowa oparta jest o najważniejsze obszary potrzeb pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia. Propozycje kursów powstają w efekcie rozmów z trenerami, dyrektorami i kadrowymi PUP. Zawsze poszerzone są o analizę ankiet ewaluacyjnych i potrzeb urzędów. W kursach uczestniczą pracownicy PSZ z całej Polski, co daje doskonałą okazję do wymiany doświadczeń.

Organizujemy również szkolenia na zamówienie, szkolenia dla Powiatowych Rad Zatrudnienia, specjalne, tematyczne dla pracowników, lub inne wynikające ze zmieniających się przepisów.

Nasze szkolenia ponadnarodowe i współpraca z publicznymi służbami zatrudnienia i organizacjami wdrażającymi EFS w Belgii, Irlandii, Portugalii, Hiszpanii i Francji wzięły się z niechęci do wyważania otwartych drzwi. Chcemy podpatrzeć rozwiązania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu instytucjonalnego, rozwiązania organizacyjne i koordynację działań.
Skoro inni coś już opracowali, to powinniśmy się uczyć od nich, zaoszczędzimy w ten sposób czas i środki. Staramy się też upowszechniać
i promować najlepsze praktyki.

Jak to robimy?

Starannie i dokładnie, z poczuciem odpowiedzialności i uśmiechem na ustach. Nawet w najcięższych momentach nie tracimy głowy, ani poczucia humoru. Każde z oferowanych przez nas szkoleń jest objęte nadzorem kierownika merytorycznego, który zapewnia aktualność, rzetelność i adekwatność szkolenia do potrzeb odbiorców. Wszyscy nasi prowadzący spełniają wymogi standardu Małopolskiego Standardu Usługi Szkoleniowo - Edukacyjnej, są najlepszymi fachowcami w swoich dziedzinach.

Doceniając wagę jakości usług wdrożyliśmy wewnętrzny system kontroli, który obejmuje:

§Â Â  Diagnozowanie potrzeb klientów;

§Â Â  Właściwą strukturę organizacyjną i odpowiedni podział odpowiedzialności;

§Â Â  Procedury ewaluacji i kontroli, co zapobiega potencjalnym reklamacjom  oraz eliminuje ich źródła.