Kompleksowość działań, profesjonalizm i kultura pracy warunkiem wysokiej efektywności realizacji zadań przez doradców klienta Powiatowego Urzędu Pracy.

Wymagania wstępne dla uczestników:

Ogólna znajomość aktów prawnych dot. problematyki rynku pracy (ustawa o promocji zatrudnienia…, przepisy wykonawcze), „Wytycznych kierunkowych dla PUP” w zakresie profilowania pomocy bezrobotnym, zadań doradcy klienta i stosowania instrumentów rynku pracy oraz wyjaśnień MRPiPS.

Cele kształcenia

i  sposoby ich osiągania:

uzupełnienie kompetencji doradców zawodowych o niezbędne umiejętności w zakresie realizacji zadań dot. pośrednictwa pracy (wobec klientów indywidualnych i instytucjonalnych);

Plan nauczania:

 1. 1. Niezbędne kompetencje i umiejętności doradcy klienta w zakresie realizacji usługi pośrednictwa pracy:
 • podstawy prawne i warunki realizacji usługi pośrednictwo pracy,
 • formy pośrednictwa,
 • dokumentacja pracy w zakresie pośrednictwa.

2.  Zasady kształtowania IPD dostosowanego do ustalonego profilu pomocy:

 • IPD jako rezultat profilowania i uzasadnienie stosowania poszczególnych form wsparcia,
 • narzędzia analizy rynku pracy pomocne w ustalaniu zadań indywidualnego planu działania,
 • Katalog dopuszczalnych  form pomocy w obrębie poszczególnych profili - kryteria i niezbędne warunki stosowania – zasady realizacji instrumentów rynku pracy z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia.. w 2017 i 2018 r.,
 • jak wykorzystać doświadczenia Klubów Pracy i zajęć aktywizacyjnych dla przygotowania klientów z profilu I  i II do samodzielnego poszukiwania pracy,
 • współpraca z pozostałymi specjalistami w urzędzie na rzecz zapewnienia dostępności do wyspecjalizowanych usług i instrumentów rynku pracy.

3.Rola i zadania doradcy klienta w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z pracodawcami:

 • zasady realizacji pośrednictwa zewnętrznego - ustalanie potrzeb zatrudnieniowych pracodawców,
 • promocja oferty powiatowego urzędu pracy: nowe rozwiązania wspierające tworzenie miejsc pracy (wsparcie pracodawców zatrudniających młode osoby  oraz osoby w wieku 50+),  kształcenie ustawiczne pracowników -zasady korzystania z KFS.

Opis efektów

kształcenia:

Po szkoleniu uczestnicy będą:

a)    wiedzieli (nabyta wiedza w zakresie):

 • podstaw prawnych funkcjonowania doradcy klienta,
 • zasad i warunków realizacji usługi pośrednictwo pracy wobec klientów indywidualnych i instytucjonalnych oraz jej prawidłowego dokumentowania,
 • narzędzi analizy rynku pracy dla potrzeb ustalania Indywidualnych Planów Działania,
 • metodologii przygotowywania IPD
 • stosowania nowoczesnych metod pozyskiwania ofert pracy.

b)    potrafili (nabyte umiejętności):

 • należytej realizacji i dokumentowania usługi pośrednictwa pracy,
 • stosowania narzędzi analizy rynku pracy dla ustalania potrzeb pracodawców oraz ustalania IPD klientom  indywidualnym,
 • wykorzystania doświadczeń klubów pracy dla określania klientom zadań do samodzielnej realizacji w zakresie poszukiwania pracy,
  • nawiązywania i utrzymywania współpracy z pracodawcami.

 

Wykładowca

Dr Tomasz Magdziarz - długoletni praktyk publicznych służb zatrudnienia, politolog, nauczyciel, specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, certyfikowany trener MES, trener  MES w zakresie szkoleń w technologii e-learningu oraz w zakresie wdrażania modelu zapotrzebowania na kwalifikacje na lokalnym rynku pracy.

 

Termin:

19.06.2018

Miejsce:

Kraków – hotel Wyspiański

Cena:

495 zł

Dopłata do noclegu i kolacji: 170