Praktyczne szkolenie: zatrudnianie cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą

Wymagania wstępne dla uczestników:

Wstępna znajomość Ustawy o promocji zatrudnienia oraz ustawy o cudzoziemcach i rozporządzeń UE/EOG

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania:

Podniesienie poziomu kompetencji w zakresie wykonywania przez powiatowe urzędy pracy działań  związanych z umiejętnościami poprawnej obsługi cudzoziemców i osób powracających  po pracy za granicą. Celem kształcenia jest wyposażenie uczestników w najbardziej aktualną wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania znowelizowanych przepisów i swobodnego poruszania się w obszarze procedur administracyjnych obowiązujących w administracji publicznej oraz omówienie praktycznych problemów związanych z postępowaniem administracyjnym w tym zakresie

Plan nauczania:

  1. Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia w zakresie zatrudniania cudzoziemców :
  2. Zezwolenia na pracę sezonową:
  3. Praca krótkoterminowa - oświadczenia:
  4. Zmiany w wykroczeniach:
  5. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem cudzoziemców.
  6. Legalność zatrudnienia cudzoziemców
  7. Współpraca Urzędu Pracy z PIP, KAS, Strażą Graniczną i Wojewodą.
  8. Ogólne zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
  9. Podsumowanie szkolenia, odpowiedzi na pytania. Studium przypadków.

Opis efektów kształcenia:

Po szkoleniu uczestnicy będą:

a)Wiedzieli (nabyta wiedza w zakresie):

nabędą usystematyzowaną wiedzę dotyczącą zmian w obsłudze i zatrudnianiu cudzoziemców po nowelizacji przepisów

pogłębią wiedzę i umiejętności właściwego dokumentowania realizowanych zadań

b)Potrafili (nabyte umiejętności):

wzmocnią umiejętność stosowania procedury administracyjnej w odniesieniu do wykonywanych zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na pracę i prowadzenia procedury oświadczeniowej.

nabędą umiejętność poprawnej interpretacji i stosowania znowelizowanych przepisów w odniesieniu do realizacji poszczególnych zadań i konkretnych przypadków

przećwiczą poprawne konstruowanie i wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – wyeliminuje to pomyłki i błędy w wydawanych decyzjach przez pracowników powiatowych urzędów pracy.

Wykładowca:

Małgorzata Myćka – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, pedagog po Podyplomowym Studium Pedagogiki i Psychologii, wieloletni praktyk administracji rządowej i samorządowej, wykładowca akademicki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie - wykłady i ćwiczenia z zakresu Prawa pracy i Ustawodawstwa z zakresu promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, doświadczony trener.

Termin: 21 – 22.02.2019

Miejsce: Kraków – hotel Wyspiański

Cena: 995 zł, dopłata do noclegu i kolacji: 170