jednodniowe w Krakowie, którego realizację gwaratujemy:_Współpraca zespołowa jako wyznacznik efektywności działań prowadzonych na rzecz klientów PUP.

Wymagania wstępne dla uczestników:

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników urzędu pracy, bez względu na pełnione funkcje i role.

Cele kształcenia

i sposoby ich osiągania:

 • wzmocnienie kompetencji w zakresie zrozumienia znaczenia i zasad współpracy w zespole pracowniczym;
 • ukierunkowanie postaw pracowników na rzecz doskonalenia organizacji pracy zespołowej na rzecz osiągania pożądanej efektywności,
 • utrwalenie świadomości konieczności doskonalenia zawodowego i gotowości do wdrażania zmian, w szczególności wobec zmieniających się uwarunkowań funkcjonowania urzędu.

Cele szkolenia będą osiągnięte poprzez zastosowanie metod aktywnego udziału uczestników w szkoleniu; w szczególności wykorzystane będą: mini wykład, dyskusja, ćwiczenia (gry symulacyjne, meta plan).

Plan nauczania:

Zasady i cechy pracy zespołowej:
    • istota i znaczenie pracy zespołowej,
   • formy pracy zespołowej,
   • znaczenie lidera.
Warunki efektywnej współpracy zespołowej:
 • zgodność celów indywidualnych z zespołowym,
 • organizacja współdziałania,
 • umiejętność przekazywania poleceń i motywowania zespołu.

 • Współpraca zespołowa jednym z elementów budowy kultury organizacji i kształtowania jej wizerunku:
 • materialne i niematerialne czynniki kształtowania wizerunku,
 • kultura pracy zespołowej.

 • Centrum Aktywizacji Zawodowej jako zespół powołany dla realizacji zadań na rzecz skutecznej aktywizacji klientów PUP:
 • jedność celów poszczególnych komórek organizacyjnych
 • właściwa komunikacja pozioma jako czynnik kształtowania sprawności organizacji (urzędu),
 • wpływ właściwego systemu obiegu informacji urzędu na  osiąganie pożądanej efektywności działań.

Praca zespołowa niezbędnym warunkiem właściwego opracowania i efektywnej realizacji zadań w PUP:

 • współdziałanie w opracowywaniu rocznych planów zadań (w tym planów szkoleń),
 • ustalanie zadań w ramach projektów i współdziałanie w ich realizacji,
 • przygotowywanie i realizacja programów specjalnych.

Konieczność współpracy zespołowej w pracy doradców klienta na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych:

 • ustalanie zadań w Indywidualnych Planach Działania (zapewnienie dostępności do form pomocy),
 • monitoring IPD i wprowadzanie korekt,
 • obejmowanie klientów innymi formami pomocy.

Wdrażanie zmian w organizacji (PUP) – zasada partycypacji pracowników:

 • omówienie istoty wdrażanych zmian i wyznaczanie celów,
 • współdziałanie zespołu w organizacyjnym przygotowaniu zmian (podział ról),
 • kontrola i autokontrola zespołowa i indywidualna.

Opis efektów

kształcenia:

Po szkoleniu uczestnicy będą:

a) Wiedzieli (nabyta wiedza w zakresie):

 • zasad współpracy w zespole pracowniczym,
 • znaczenia prawidłowego kształtowania systemu komunikacji poziomej dla podnoszenia sprawności urzędu i osiągania pożądanej efektywności pracy,
 • kultury pracy w zespole.

prawidłowego doboru ubioru (zasady „dress code”).

b) Potrafili (nabyte umiejętności):

 • należycie organizować współpracę w zespole pracowniczym,
 • efektywnie kształtować oraz doskonalić system komunikacji poziomej w urzędzie
 • prawidłowo organizować pracę zespołów zadaniowych, pracę własną oraz proces samodoskonalenia zawodowego.

Wykładowca

dr Tomasz Magdziarz – wieloletni praktyk publicznych służb zatrudnienia, politolog, nauczyciel, specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi; certyfikowany trener MES, trener MES w zakresie szkoleń w technologii e-learningu oraz certyfikowany trener szkoleń warsztatowych w zakresie wdrażania modelu diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje.

Termin:

Szkolenie jednodniowe: 25.10.2017 – 7 godzin szkoleniowych

Miejsce:

Kraków hotel Wyspiański

Cena:

495 zł

Dopłata do noclegu i kolacji przed szkoleniem: 170 zł