Tytuł:

Profesjonalne usługi rynku pracy świadczone klientom indywidualnym i instytucjonalnym, tworzenie IPD,  współpraca międzystanowiskowa na rzecz doboru form pomocy oraz monitorowania realizacji IPD.

Wymagania wstępne dla uczestników:

Znajomość aktów prawnych dot. problematyki rynku pracy (ustawa o promocji zatrudnienia…, przepisy wykonawcze) oraz wytycznych i wyjaśnień MRPiPS w zakresie realizacji zadań ustawy.

 Cele kształcenia i  sposoby ich osiągania:

Uzupełnienie kompetencji osób pełniących funkcję doradcy klienta o niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu realizacji podstawowych usług rynku pracy oraz stosowania odpowiednich narzędzi pracy ze szczególnym uwzględnieniem:

 • narzędzi analizy rynku pracy,
 • zasad poradnictwa zawodowego,
 • wiedzy zawodoznawczej w aspekcie rozpoznawania rzeczywistego zapotrzebowania pracodawców na określone kompetencje (umiejętności),
 • tworzenia i monitorowania indywidualnych planów działania,
 • właściwego planowania i realizacji współpracy z pracodawcami i innymi partnerami rynku pracy.

 

Szkolenie będzie prowadzone z wykorzystaniem metod: wykład, ćwiczenia angażujące uczestników szkolenia -  metoda analizy przypadków, dyskusja.

Plan nauczania (7 godz. dydaktycznych):

 1. Zadania doradcy klienta w powiatowym urzędzie pracy i niezbędne kompetencje do realizacji podstawowych usług rynku pracy w formie indywidualnej.
 2. Pośrednictwo pracy wobec klientów indywidualnych i instytucjonalnych.
 3. Rola i zadania doradcy klienta w utrzymywaniu kontaktów z pracodawcami.
 4. Usługa doradcza w pracy doradcy klienta.
 5. Indywidualny Plan Działania jako podstawowe narzędzie aktywizacji zawodowej klienta.
 6. Przygotowywanie IPD z uwzględnieniem możliwych do zastosowania form wsparcia oraz ustalanie w IPD zadań do samodzielnej realizacji przez klientów.
 7. Monitorowanie realizacji indywidualnych planów działania – współpraca międzystanowiskowa w zakresie kontroli oraz ew. korygowania IPD.

 

Opis efektów kształcenia:

Po szkoleniu uczestnicy będą:

a)   Wiedzieli (nabyta wiedza w zakresie):

 • zadań realizowanych przez doradcę klienta instytucjonalnego w Powiatowym Urzędzie Pracy, w szczególności w zakresie pośrednictwa pracy,
 • zasad poradnictwa zawodowego w formie indywidualnej,
 • metodologii tworzenia profesjonalnego IPD,
 • narzędzi analizy rynku pracy i sposobów ich wykorzystywania,
 • klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy;

b)  Potrafili (nabyte umiejętności):

 • planować ścieżkę aktywizacji zawodowej klientów w oparciu o zidentyfikowane zasoby klienta i wymagania rynku pracy,
 • indywidualizować zadania do samodzielnej realizacji przez klientów PUP,
 • umiejętnie organizować współpracę z pozostałymi specjalistami w PUP na rzecz tworzenia indywidualnych planów działania,
 • rozpoznawać potrzeby zatrudnieniowe pracodawców, pozyskiwać oferty pracy oraz stosować metody właściwego doboru kandydatów do zatrudnienia.

Wykładowca:

dr Tomasz Magdziarz – wieloletni praktyk publicznych służb zatrudnienia, politolog, nauczyciel, specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi; certyfikowany trener MES, trener MES w zakresie szkoleń w technologii e-learningu oraz certyfikowany trener szkoleń warsztatowych w zakresie wdrażania modelu diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje.

Termin: 11.09.2019

Miejsce: Kraków – hotel Wyspiański

Cena: 495 zł, dopłata do noclegu i kolacji: 190