Praktyczne szkolenie: Postępowanie administracyjne w odniesieniu do nowych zadań PUP związanych z zatrudnianiem cudzoziemców, analiza i wzory wydawanych decyzji, postanowień i innych pism urzędowych w tym zakresie.

Wymagania wstępne dla uczestników:

Wstępna znajomość Ustawy o promocji zatrudnienia oraz ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Cele kształcenia

i  sposoby ich osiągania:

Nabycie wiedzy o nowych przepisach dotyczących obsługi cudzoziemców chcących znaleźć zatrudnienie w Polsce.

Nabycie umiejętności prawidłowego przygotowania dokumentacji zgodnie ze znowelizowanymi przepisami KPA.

Przedyskutowanie/przećwiczenie praktycznych aspektów wydawania pozwoleń – reorganizacji Urzędu.

 

Plan nauczania:

 

1. Decyzje administracyjne i postanowienia wydawane przez starostę związane z legalizacją zatrudnienia cudzoziemców (rodzaje, elementy formalne, prawidłowa podstawa prawna, właściwe uzasadnienie) - wzornik dokumentów

a)      katalog rozstrzygnięć administracyjnych wydawanych na postawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy związanych z legalizacją zatrudnienia cudzoziemców

b)     rodzaje, elementy formalne, prawidłowa podstawa prawna oraz właściwe uzasadnienie decyzji i postanowień administracyjnych

 

2. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego (rozpatrywanie konkretnych praktycznych przypadków)

a)      dowody w postępowaniu administracyjnym w sprawie legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

b)     weryfikacja prawidłowości podpisów składanych na wniosku i/lub oświadczeniu (podmioty prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego, spółki cywilne)

c)      weryfikacja ewentualnych zaległości w ZUS oraz US

d)     weryfikacja składanych oświadczeń - oświadczenia woli i oświadczenia wiedzy

e)     okoliczności stosowania wezwań do uzupełnienia dokumentacji i/lub składania wyjaśnień

 

3. Zmiany w zasadach sporządzania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych

4. Poprawne wnoszenie opłat oraz rozpatrywanie wniosków o dokonanie zwrotu wniesionej opłaty - zasady współpracy z działem księgowości

5. Inne zagadnienia problemowe powstałe na gruncie stosowania nowych przepisów

6. Informowanie podmiotów o zasadach rozpatrywania wniosków i rejestracji oświadczeń - stworzenie katalogu pouczeń, wskazówek i informacji dedykowanych podmiotom powierzającym pracę cudzoziemcowi

7.

Opis efektów

kształcenia:

Po szkoleniu uczestnicy będą:

a)    Wiedzieli (nabyta wiedza w zakresie):

nabędą wiedzę dotyczącą zmian w obsłudze i zatrudnianiu cudzoziemców po nowelizacji przepisów wprowadzanych od 01.01.2018r.

pogłębią wiedzę i umiejętności właściwego dokumentowania realizowanych zadań

 

b)    Potrafili (nabyte umiejętności):

wzmocnią umiejętność stosowania procedury administracyjnej  w odniesieniu do wykonywanych zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na pracę  i prowadzenia procedury oświadczeniowej.

nabędą umiejętność poprawnej interpretacji i stosowania znowelizowanych przepisów w odniesieniu do realizacji poszczególnych zadań i konkretnych przypadków

przećwiczą poprawne sporządzanie dokumentów administracyjnych.

 

Wykładowca

Katarzyna Ptak

Wieloletni pracownik publicznych służb zatrudnienia. Certyfikowany trener i wykładowca.  Autorka i recenzent wielu programów szkoleniowych i materiałów dydaktycznych. Systematyczne prowadzenie szkoleń dla pracowników powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, członków powiatowych i wojewódzkich rad zatrudnienia i rad rynku pracy. Wykładowca na studiach podyplomowych przedmiotów: administracja publiczna i pośrednictwo pracy. Uczestniczka podkomisji sejmowej ds. rynku pracy, procedującej projekt ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2014r.

 

Termin:

13.03.2018 – 7 godzin szkoleniowych

Miejsce:

Kraków hotel Wyspiański, ul. Westerplatte

 

Cena:

495 zł

Dopłata do noclegu i kolacji przed szkoleniem: 190 zł