Tytuł: Kompetentny doradca klienta gwarantem wysokiej jakości obsługi klienta w PUP

Wymagania wstępne dla uczestników:

Znajomość aktów prawnych dot. problematyki rynku pracy (ustawa o promocji zatrudnienia…, przepisy wykonawcze) oraz „Wytycznych kierunkowych dla PUP” w zakresie profilowania pomocy bezrobotnym, zadań doradcy klienta i stosowania instrumentów rynku pracy.

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania:

Uzupełnienie kompetencji pracowników desygnowanych do pełnienia funkcji doradcy klienta o niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu realizacji podstawowych usług rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem zasad poradnictwa zawodowego, narzędzi analizy rynku pracy (w zakresie wiedzy o zawodach deficytowych i nadwyżkowych), wiedzy zawodoznawczej w aspekcie rozpoznawania rzeczywistego zapotrzebowania pracodawców na określone kompetencje (umiejętności)  oraz właściwego planowania i realizacji współpracy z pracodawcami i innymi partnerami rynku pracy.

Szkolenie będzie prowadzone z wykorzystaniem metod: wykład, ćwiczenia angażujące uczestników szkolenia, metoda analizy przypadków (case study), dyskusja podsumowująca.

Plan nauczania:

Zadania powiatowego urzędu pracy w świetle znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia…(zmiany w_ustawie o promocji zatrudnienia…w 2016 i 2017 r.).

Doradca klienta jako ekspert w zakresie zindywidualizowanej pomocy dla klientów powiatowego urzędu pracy.

Komunikacja interpersonalna jako podstawowe narzędzie ustalania potrzeb klientów.

Doradca klienta indywidualnego: pośrednik i doradca zawodowy. Podstawowe narzędzie pracy z klientem o ustalonym profilu pomocy: indywidualny plan działania. Metodologia tworzenia profesjonalnego IPD.

Niezbędne kompetencje doradcy klienta dla trafnego ustalenia IPD adekwatnie do ustalonego profilu.

Przygotowywanie IPD w zależności od ustalonego profilu pomocy z uwzględnieniem możliwych do zastosowania form wsparcia.

Ustalanie w IPD zadań do samodzielnej realizacji przez klientów w obrębie poszczególnych profili - możliwości wykorzystania doświadczeń klubów pracy oraz zajęć aktywizacyjnych dla ustalania zadań w zakresie samodzielnego poszukiwania pracy.

Doradca klienta instytucjonalnego w kontaktach z pracodawcą: marketing w pracy pracownika PSZ, nowoczesne metody realizacji ofert pracy (tworzenie profilu kandydata do pracy).

Wskaźniki efektywności zatrudnieniowej i kosztowej jako istotny element negocjowania z pracodawcami umów o subsydiowane zatrudnienie. Znaczenie wskaźników dla oceny efektywności zaplanowanych zadań, oceny jakości pracy i finansowania zadań w PUP.

Kultura zawodu pracownika PSZ.

Opis efektów kształcenia:

Po szkoleniu uczestnicy będą:

a)Wiedzieli (nabyta wiedza w zakresie):

zasad poradnictwa zawodowego w formie indywidualnej,

metodologii tworzenia profesjonalnego IPD,

narzędzi analizy rynku pracy i sposobów ich wykorzystywania,

klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy;

zadań realizowanych przez doradcę klienta instytucjonalnego w Powiatowym Urzędzie Pracy, w szczególności w zakresie pośrednictwa pracy,

b)Potrafili (nabyte umiejętności):

planować ścieżkę aktywizacji zawodowej klientów w oparciu o zidentyfikowane zasoby klienta i wymagania rynku pracy,

indywidualizować zadania do samodzielnej realizacji przez klientów PUP w zależności od ustalonego profilu pomocy,

umiejętnie organizować współpracę z pozostałymi specjalistami w PUP na rzecz tworzenia indywidualnych planów działania,

rozpoznawać potrzeby zatrudnieniowe pracodawców, pozyskiwać oferty pracy oraz stosować metody właściwego doboru kandydatów do zatrudnienia,

należycie kształtować współpracę międzystanowiskową w PUP.

Wykładowca:

dr Tomasz Magdziarz – długoletni praktyk publicznych służb zatrudnienia, politolog, nauczyciel, specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi; certyfikowany trener MES, trener MES w zakresie szkoleń w technologii e-learningu oraz certyfikowany trener szkoleń warsztatowych w zakresie wdrażania modelu diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje.

Termin: 18.06.2019 Szkolenie jednodniowe: 7 godzin szkoleniowych

Miejsce: Kraków – hotel Wyspiański

Cena: 495 zł, dopłata do noclegu i kolacji: 190