Kompleksowość działań, profesjonalizm i kultura pracy warunkiem wysokiej efektywności realizacji zadań przez doradców klienta Powiatowego Urzędu Pracy

Wymagania wstępne dla uczestników:

Ogólna znajomość aktów prawnych dot. problematyki rynku pracy (ustawa o promocji zatrudnienia…, przepisy wykonawcze), „Wytycznych kierunkowych dla PUP” w zakresie profilowania pomocy bezrobotnym, zadań doradcy klienta i stosowania instrumentów rynku pracy oraz wyjaśnień MRPiPS.

 

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania:

Uzupełnienie kompetencji doradców zawodowych o niezbędne umiejętności w zakresie realizacji zadań dot. pośrednictwa pracy (wobec klientów indywidualnych i instytucjonalnych);

 

Plan nauczania:

  1. 1. Niezbędne kompetencje i umiejętności doradcy klienta w zakresie realizacji usługi pośrednictwa pracy:

-       podstawy prawne i warunki realizacji usługi pośrednictwo pracy,

-       formy pośrednictwa,

-       dokumentacja pracy w zakresie pośrednictwa.

2.  Zasady kształtowania IPD dostosowanego do ustalonego profilu pomocy:

-       IPD jako rezultat profilowania i uzasadnienie stosowania poszczególnych form wsparcia,

-       narzędzia analizy rynku pracy pomocne w ustalaniu zadań indywidualnego planu działania,

-       Katalog dopuszczalnych  form pomocy w obrębie poszczególnych profili - kryteria i niezbędne warunki stosowania – zasady realizacji instrumentów rynku pracy z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia… w 2017 i 2018 r.,

-       jak wykorzystać doświadczenia Klubów Pracy i zajęć aktywizacyjnych dla przygotowania klientów z profilu I  i II do samodzielnego poszukiwania pracy,

-       współpraca z pozostałymi specjalistami w urzędzie na rzecz zapewnienia dostępności do wyspecjalizowanych usług i instrumentów rynku pracy.

3.Rola i zadania doradcy klienta w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z pracodawcami:

-       zasady realizacji pośrednictwa zewnętrznego - ustalanie potrzeb zatrudnieniowych pracodawców,

-       promocja oferty powiatowego urzędu pracy: nowe rozwiązania wspierające tworzenie miejsc pracy (wsparcie pracodawców zatrudniających młode osoby  oraz osoby w wieku 50+),  kształcenie ustawiczne pracowników – zasady korzystania z KFS.

 

Opis efektów kształcenia:

 

Po szkoleniu uczestnicy będą:

a) wiedzieli (nabyta wiedza w zakresie):

podstaw prawnych funkcjonowania doradcy klienta,

zasad i warunków realizacji usługi pośrednictwo pracy wobec klientów indywidualnych i instytucjonalnych oraz jej prawidłowego dokumentowania,

narzędzi analizy rynku pracy dla potrzeb ustalania Indywidualnych Planów Działania,

metodologii przygotowywania IPD

stosowania nowoczesnych metod pozyskiwania ofert pracy.

b) potrafili (nabyte umiejętności):

należytej realizacji i dokumentowania usługi pośrednictwa pracy,

stosowania narzędzi analizy rynku pracy dla ustalania potrzeb pracodawców oraz ustalania IPD klientom  indywidualnym,

wykorzystania doświadczeń klubów pracy dla określania klientom zadań do samodzielnej realizacji w zakresie poszukiwania pracy,

nawiązywania i utrzymywania współpracy z pracodawcami.

 

Wykładowca: dr Tomasz Magdziarz - długoletni praktyk publicznych służb zatrudnienia, politolog, nauczyciel, specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, certyfikowany trener MES, trener  MES w zakresie szkoleń w technologii e-learningu oraz w zakresie wdrażania modelu zapotrzebowania na kwalifikacje na lokalnym rynku pracy.

 

Termin:   13.09.2018

Miejsce: Kraków – hotel Wyspiański

Cena: 495 zł, dopłata do noclegu i kolacji: 170