Tytuł:

Doradca klienta jako pośrednik pracy; współpraca z pracodawcą, tworzenie i monitorowanie IPD

Wymagania wstępne dla uczestników:

Ogólna znajomość aktów prawnych dot. problematyki rynku pracy (ustawa o promocji zatrudnienia…, przepisy wykonawcze) oraz wytycznych i wyjaśnień MRPiPS w zakresie realizacji zadań ustawy.

 

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania:

 • nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu realizacji usługi pośrednictwa pracy oraz z zakresu prawidłowej realizacji zadań doradcy klienta w aspekcie obowiązujących przepisów;
 • poznanie zasad wykorzystania komunikacji interpersonalnej i negocjacji w pośrednictwie pracy zarówno z pracodawcami jak i osobami bezrobotnymi czy poszukującymi pracy,
 • tworzenie i monitorowanie Indywidualnych Planów Działań.

Szkolenie będzie prowadzone z wykorzystaniem metod: wykład, ćwiczenia angażujące uczestników szkolenia -  metoda analizy przypadków, dyskusja.

Plan nauczania:

 1. Zadania doradcy klienta w powiatowym urzędzie pracy i niezbędne kompetencje do realizacji podstawowych usług rynku pracy w formie indywidualnej.  0,5 godz.
 2. Pośrednictwo pracy wobec klientów indywidualnych i instytucjonalnych: ogólne zasady, procedury, obowiązująca dokumentacja. 2 godz.
 3. Komunikacja interpersonalna jako podstawa dla weryfikacji danych o klientach, ustalania zasad współpracy w zakresie tworzenia indywidualnych planów działania oraz negocjowania z pracodawcami warunków współpracy z PUP.  2 godz.
 4. Metodologia tworzenia profesjonalnego Indywidualnego Planu Działania - zasady. 1 godz.
 5. Przygotowywanie IPD w zależności od rezultatów weryfikacji wiedzy o zasobach indywidualnych klienta, korygowanie IPD przygotowywanych uprzednio w oparciu o rezultaty profilowania oraz ustalanie w IPD zadań do samodzielnej realizacji przez klientów.

1 godz.

 1. Monitorowanie realizacji indywidualnych planów działania – współpraca międzystanowiskowa w zakresie kontroli oraz ew. korygowania IPD.  0,5 godz.

Opis efektów kształcenia:

Po szkoleniu uczestnicy będą:

a)   Wiedzieli (nabyta wiedza w zakresie):

 • roli i zadań realizowanych przez doradcę klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy wg obowiązujących przepisów,
 • zasad realizacji usługi pośrednictwo pracy wobec klientów indywidualnych (bezrobotnych i poszukujących pracy) oraz instytucjonalnych (pracodawcy i inni partnerzy rynku pracy),
 • ogólnych zasad komunikacji interpersonalnej,
 • zasad tworzenia Indywidualnego Planu Działania z uwzględnieniem zadań do samodzielnej realizacji przez klienta,
 • diagnozowania kompetencji klienta i określania jego ścieżki rozwoju zawodowego w Indywidualnym Planie Działania,
 • metod monitorowania realizacji IPD.

b)  Potrafili (nabyte umiejętności):

 • realizować usługę pośrednictwo pracy wobec poszczególnych grup klientów, identyfikować rodzaje obowiązujących dokumentów w tym zakresie,
 • umiejętnie wykorzystywać narzędzia komunikacji interpersonalnej w kontaktach z klientami indywidualnymi (identyfikacja zasobów klienta) oraz instytucjonalnymi – w tym w procesie negocjacji warunków zatrudnienia,
 • prawidłowo kwalifikować osoby bezrobotne do poszczególnych form pomocy i planować ścieżkę aktywizacji zawodowej klientów,
 • indywidualizować zadania do samodzielnej realizacji przez klientów PUP,
 • umiejętnie organizować współpracę z pozostałymi specjalistami w PUP na rzecz tworzenia indywidualnych planów działania,
 • właściwie monitorować realizację i bieżąco korygować IPD.

Wykładowca:

dr Tomasz Magdziarz – wieloletni praktyk publicznych służb zatrudnienia, politolog, nauczyciel, specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi; certyfikowany trener MES, trener MES w zakresie szkoleń w technologii e-learningu oraz certyfikowany trener szkoleń warsztatowych w zakresie wdrażania modelu diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje.

Termin: 27.09.2019

Miejsce: Kraków – hotel Wyspiański

Cena: 495 zł, dopłata do noclegu i kolacji: 190