Kompleksowość, profesjonalizm i kultura pracy warunkiem wysokiej efektywności realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy

Wymagania wstępne dla uczestników:

ogólna znajomość aktów prawnych dot. problematyki rynku pracy (ustawa o promocji zatrudnienia…, przepisy wykonawcze), „Wytycznych kierunkowych dla PUP” w zakresie profilowania pomocy bezrobotnym, zadań doradcy klienta i stosowania instrumentów rynku pracy oraz wyjaśnień MRPiPS.


Cele kształcenia

i sposoby ich osiągania:

Wzmocnienie kompetencji desygnowanych do pełnienia funkcji doradcy klienta o niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu realizacji usługi instrumentów rynku pracy, nawiązywania i realizacji współpracy z pracodawcami i innymi partnerami rynku pracy oraz kształtowanie postaw pracowniczych na rzecz budowy kultury organizacji na bazie ogólnych zasad kultury zawodu.

Szkolenie będzie prowadzone z wykorzystaniem metod: wykład, ćwiczenia angażujące uczestników szkolenia -  metoda analizy przypadków, dyskusja.

Plan nauczania:

 1. Zadania Powiatowego Urzędu Pracy z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa w 2017 i 2018 r.
 2. Efektywny doradca klienta w Powiatowym Urzędzie pracy: zadania i kompetencje, znajomość zasad realizacji usług i instrumentów rynku pracy.
 3. Planowanie rozwoju zawodowego klientów w oparciu o rezultaty profilowania i weryfikujących rozmów doradczych; ogólna metodologia przygotowywania Indywidualnego Planu Działania.
 4. Niezbędne kompetencje doradcy klienta indywidualnego dla adekwatnego do zasobów i potrzeb klienta planowania „ścieżki aktywizacji zawodowej” (znajomość narzędzi analizy rynku pracy oraz umiejętność wykorzystywania narzędzi doradczych w planowaniu).
 5. Doradca klienta instytucjonalnego – profesjonalny partner współpracy z pracodawcami. Planowanie i realizacja kontaktów z pracodawcami na lokalnym rynku pracy, rozpoznawanie ich potrzeb i zapewnienie dostępu do usług i instrumentów oferowanych przez PUP.
 6. Współpraca międzystanowiskowa w PUP jako warunek skoordynowanych działań pomocowych na rzecz klientów (indywidualnych i instytucjonalnych) oraz racjonalnego monitorowania przyjętych do realizacji zadań.
 7. Kultura zawodu jako podstawa funkcjonowania doradców klienta i pozostałych specjalistów PUP w kontaktach z klientami urzędu, bieżącej współpracy międzystanowiskowej oraz warunek budowy kultury organizacji i kształtowania pozytywnego wizerunku PUP.

Opis efektów

kształcenia:

Po szkoleniu uczestnicy będą:

a)Wiedzieli (nabyta wiedza w zakresie):

 • zadań realizowanych przez doradcę klienta instytucjonalnego w Powiatowym Urzędzie Pracy, w szczególności w zakresie podstawowych usług rynku pracy,
 • zasad planowania w IPD ścieżki aktywizacji zawodowej klientów z uwzględnieniem rezultatów profilowania pomocy,
 • zasad stosowania instrumentów rynku pracy, obowiązujących procedur i ograniczeń,
 • nawiązywania kontaktów z pracodawcami i metod promocji oferty urzędu pracy wśród pracodawców,
 • znajomości norm kultury zawodu oraz ogólnych zasad budowy kultury organizacji i kształtowania pozytywneo wizerunku PUP.

b)Potrafili (nabyte umiejętności):

 • prawidłowo organizować pracę na rzecz klientów,
 • trafnie planować rozwój zawodowy klientów, uwzględniający rezultaty profilowania pomocy,
 • posługiwać się nowoczesnymi metodami promocji oferty urzędu pracy wśród pracodawców, rozpoznawać ich potrzeby zatrudnieniowe, pozyskiwać oferty pracy i udzielać skutecznej pomocy w ich obsadzaniu oraz sukcesywnie budować zaufanie partnerów do urzędu,
 • należycie kształtować  współpracę międzystanowiskową w PUP, podnosić poziom kultury obsługi klientów i kultury współpracy oraz wpływać na kształtowanie pozytywnego wizerunku PUP.

Wykładowca

Dr Tomasz Magdziarz - długoletni praktyk publicznych służb zatrudnienia, politolog, nauczyciel, specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, certyfikowany trener MES, trener  MES w zakresie szkoleń w technologii e-learningu oraz w zakresie wdrażania modelu zapotrzebowania na kwalifikacje na lokalnym rynku pracy.


Termin:

20.03.2018 – 7 godzin szkoleniowych

Miejsce:

Kraków – hotel Wyspiański, ul. Westerplatte


Cena:

495 zł

Dopłata do noclegu i kolacji: 170