Tytuł: Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z_2019r. związane z_ochroną danych osobowych (ustawa sektorowa obowiązująca od 4 maja 2019r.). Ochrona danych osobowych w PUP w ujęciu praktycznym - problemy, dylematy i pytania pojawiające się w aspekcie zmian do ustawy

Wymagania wstępne dla uczestników: Znajomość aktów prawnych dot. problematyki rynku pracy (ustawa o promocji zatrudnienia…, przepisy wykonawcze), wytycznych i wyjaśnień MRPiPS oraz RODO i wewnętrznych aktów regulujących funkcjonowanie PUP.

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania:

Nabycie praktycznej wiedzy o nowych zasadach gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych, obowiązkach wynikających ze zmian przepisów, poznanie wymogów ustawowych od strony praktycznych rozwiązań, zasadach gromadzenia i przechowywania dokumentacji zawierającej dane osobowe

Plan nauczania:

Katalog danych osobowych i kategorie danych osobowych przetwarzanych przez powiatowe urzędy pracy;

Kategorie danych osobowych gromadzonych podczas procesu rejestracji, aktywizacji zawodowej oraz przy realizacji instrumentów rynku pracy;

Dane osobowe gromadzone w celu zabezpieczenia umów o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej i refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy – poręczyciele;

Zasady udostępniania danych osobowych innym podmiotom;

Pozyskiwanie i udostępnianie danych bezrobotnych i poszukujących pracy między powiatowymi urzędami pracy oraz jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej;

Dokumenty będące w posiadaniu PUP zawierające dane osobowe przed wejściem w życie RODO

a)postępowanie z dokumentami znajdującymi się w aktach osobowych, zawierających nadmiarowe dane osobowe, przed wejściem RODO

b)które dokumenty należy przechowywać, które niszczyć czy też anonimizować?

Postępowanie administracyjne a dokumenty zawierające dane osobowe stanowiące dowód w postępowaniu

a)usprawiedliwianie niestawiennictwa na podstawie dokumentów zawierających nadmiarowe dane osobowe (np. wypis ze szpitala członka rodziny)

b)prowadzenie postępowania w sprawie statusu bezrobotnego / poszukującego pracy i przysługujących świadczeń na podstawie przedłożonych dokumentów (np. wyrok sądowy, umowa najmu, zaświadczenie/decyzja KRUS, decyzja ZUS itp.)

c)przekazywanie dokumentacji zawierającej dane osobowe do organu II instancji, celem rozpatrzenia sprawy

d)dokumenty zawierające dane osobowe otrzymane lub przekazywane w wyniku przerejestrowania

e)ocena istotności dla sprawy przekazywanych dokumentów

f)jakie dokumenty powinniśmy zachować jako dowód w postępowaniu?

g)jak postępować z dokumentacją zawierającą nadmiarowe dane osobowe?

Przekazywanie danych osobowych klientów PUP w ramach aktywizacji zawodowej

a) skierowania do pracy i innych form aktywizacji zawodowej

b) umowy cywilnoprawne zawierające dane osobowe

Ochrona danych osobowych w aspekcie realizacji KFS

a)dane osobowe pracowników, wykładowców, innych osób fizycznych

b)podstawa prawna do zbierania danych osobowych innych osób fizycznych

c)obowiązek informacyjny w ramach realizacji KFS

Zachowanie zasad ochrony danych osobowych przy udzielaniu informacji telefonicznej i elektronicznej

a)kiedy, komu i jakich informacji możemy udzielić telefonicznie bądź mailowo?

Naruszenie ochrony danych osobowych w PUP

a)kiedy mamy do czynienia z naruszeniem ochrony danych osobowych?

b)przykłady i zasady prawidłowego postępowania w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych

Opis efektów kształcenia:

Po przeprowadzonych zajęciach uczestnicy szkolenia będą:

a) Wiedzieli (nabyta wiedza w zakresie):

-jakich zasad należy przestrzegać przy przetwarzaniu danych;

-co zrobić, aby przetwarzać dane legalnie;

-jakie należy spełnić warunki, aby odpowiednio zabezpieczyć dane osobowe;

-jakie są obowiązki administratora danych osobowych oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji;

-co powinna zawierać polityka bezpieczeństwa informacji oraz instrukcja zarządzania systemem informatycznym;

b) Potrafili (nabyte umiejętności):

-zgodne z prawem przetwarzać dane osobowe;

-rozpoznawać zagrożenia podczas pracy na komputerze oraz korzystaniu z internetu.

-zastosować w praktyce wymogi RODO.

Wykładowca:

Katarzyna Ptak - wieloletni praktyk publicznych służb zatrudnienia. Certyfikowany trener i wykładowca. Autorka i recenzent wielu programów szkoleniowych i materiałów dydaktycznych. Systematyczne prowadzenie szkoleń dla pracowników powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, członków powiatowych i wojewódzkich rad zatrudnienia i rad rynku pracy. Wykładowca na studiach podyplomowych przedmiotów: administracja publiczna i pośrednictwo pracy. Uczestniczka podkomisji sejmowej ds. rynku pracy, procedującej projekt ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2014r.

Termin: 25.06.2019Szkolenie jednodniowe: 7 godzin szkoleniowych

Miejsce: Kraków – hotel Wyspiański

Cena: 495 zł, dopłata do noclegu i kolacji: 190