Prawidłowy zakres stosowania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w oparciu o obowiązujące przepisy – warsztat praktyczny

Wymagania wstępne dla uczestników:

Szkolenie dedykowane jest pracownikom powiatowych urzędów pracy (doradcom klienta) stosującym ustawę o promocji zatrudnienia w praktyce.

Cele kształcenia

i  sposoby ich osiągania:

 • Zdobycie cennych praktycznych umiejętności stosowania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • Nabycie umiejętności prawidłowej interpretacji przepisów prawa.
 • Wyposażenie w umiejętność stosowania ustawy o promocji zatrudnienia w powiązaniu z innymi przepisami prawnymi.
 • Przekazanie wiedzy na temat zmian zapisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Plan nauczania:

 1. Rejestracja bezrobotnego i poszukującego pracy.
 2. Status osoby bezrobotnej.
 3. Podstawy utraty statusu osoby bezrobotnej i osoby poszukującej pracy.
 4. Zasady przyznawania świadczeń.
 5. Decyzje i postanowienia.
 6. Terminy załatwiania spraw.
 7. Formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i aktami wykonawczymi.
 8. Orzeczenia sądów administracyjnych – prawidłowa realizacja, problemy, wyjaśnienia MRPiPS, UOKIK.
 9. Zmiany przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i ich konsekwencje dla funkcjonowania urzędów pracy.

 

Opis efektów

kształcenia:

Po szkoleniu uczestnicy będą:

a)     Wiedzieli (nabyta wiedza w zakresie):

 • jak prawidłowo interpretować przepisy dotyczące bezrobocia z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa,
 • jak powinna przebiegać poprawna obsługa bezrobotnego i poszukującego pracy w PUP z wykorzystaniem danych pozyskanych z ZUS w ramach usług U1-U4,
 • jakie są najnowsze zmiany ustawowe,
 • w jaki sposób najważniejsze orzeczenia sądów administracyjnych wpływają na sposób prawidłowej realizacji przepisów ustawy i rozpatrywania spraw.

b)     Potrafili (nabyte umiejętności):

stosować przepisy w odniesieniu do realizacji poszczególnych zadań i konkretnych przypadków.

 

Wykładowca

Agnieszka Buryło - wieloletni pracownik publicznych służb zatrudnienia, certyfikowany trener posiadający doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla kadry publicznych służb zatrudnienia. Trener rekomendowany przez MPiPS – wpis w bazie kadry trenerskiej przygotowanej do prowadzenia zajęć w ramach szkoleń modułowych dla pracowników instytucji rynku pracy. Trener uprawniony do prowadzenia szkoleń blended learning, szkoleń warsztatowych w zakresie wdrażania modelu diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje oraz szkoleń nt. badania efektywności aktywnej polityki rynku pracy.

Termin:

Szkolenie jednodniowe: 07.11.2017 (7 godzin dydaktycznych)

Miejsce:

Kraków – hotel Wyspiański

 

Cena:

495 zł

Dopłata do noclegu i kolacji: 170