Realizacja  procedur  związanych z dochodzeniem  zwrotu, umarzaniem lub rozkładaniem na raty nienależnie pobranych świadczeń

Wymagania wstępne dla uczestników:

Kurs przeznaczony dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy zajmujących się realizacją procedur związanych z dochodzeniem  zwrotu, umarzaniem lub rozkładaniem na raty nienależnie pobranych świadczeń.

 

Cele kształcenia

i  sposoby ich osiągania:

Nabycie  lub poszerzenie wiedzy teoretycznej  i umiejętności pozywających samodzielnie i  prawidłowo realizować  procedury związane z zwrotem, umarzaniem  lub rozkładaniem  nienależnie pobranych świadczeń

 

Plan nauczania:

1. Wprowadzenie do problematyki świadczeń nienależnie pobranych

  1. Nienależnie pobrane świadczenie
  2. Zasady i tryb dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
  3. Procedura egzekucyjna
  4. Sposoby zapobiegania bezskuteczności egzekucji administracyjnej (uprawnienia i obowiązki wierzyciela)
  5. Instytucja przedawnienia w zakresie obowiązku zwrotu
  6. Konsekwencje  zaniechania dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
  7. Ochrona danych osobowych w procedurze dochodzenia zwrotu świadczeń nienależnie pobranych

 

Opis efektów

kształcenia:

Po przeprowadzonym  szkoleniu  uczestnicy będą:

-         posiadali niezbędną wiedzę dotyczącą realizacji  procedur  związanych z dochodzeniem  zwrotu, umarzaniem lub rozkładaniem na raty nienależnie pobranych świadczeń, właściwego stosowania  przepisów  o orzeczeń w tym zakresie.

-         potrafili przygotować  wzory dokumentów  przy realizacji  procedur będących przedmiotem szkolenia.

 

Wykładowca

Monika Rzucidło - absolwentka  Wydziału Zarządzania AGH w Krakowie oraz studiów podyplomowych.

Wieloletni pracownik samorządowy, z doświadczeniem w zarządzaniu zespołami oraz zasobami ludzkimi, promocją, kulturą, sportem, turystyką, ochroną zdrowia, współpracą z organizacjami pozarządowymi,  pozyskiwaniem i wdrażaniem projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.  Sekretarza Powiatu przez dwie kadencje, asesor akredytowany przy Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Praktyk wdrażający nowe regulacje prawne, w tym kontrole zarządczą w urzędzie oraz pełniący funkcje pełnomocnika ds. Zarzadzania ryzykiem.  Obecnie pracownik PSZ na stanowisku zastępcy dyrektora.

Ponadto osoba zaangażowana w lokalne życie społeczne w związku z pełnieniem funkcji radnej gminy.

 

Termin:

Szkolenie jednodniowe: 26.06.018 (7 godzin szkoleniowych)

Miejsce:

Kraków hotel Wyspiański

 

Cena:

495

Dopłata do noclegu i kolacji przed szkoleniem: 170 zł