Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją w urzędzie – czy to możliwe? Zasady wdrażania, sposób pracy w EZD, obsługa dokumentu papierowego i elektronicznego.

Wymagania wstępne dla uczestników:

Znajomość Jednolitego Wykazu Akt, zasad obiegu dokumentacji oraz instrukcji kancelaryjno – archiwalnej własnej jednostki.

 

 

Cele kształcenia i  sposoby ich osiągania:

Przekazanie praktycznej wiedzy na temat Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. Zapoznanie uczestników z aspektami wdrażania systemu klasy EZD oraz metodami pracy kancelaryjnej w systemie tradycyjnym i w systemie klasy EZD oraz obsługi dokumentów papierowych i elektronicznych.

Plan nauczania:

  1. Obowiązujący stan prawny w zakresie postępowania z dokumentacją w urzędach.
  2. Normatywy kancelaryjne i archiwalne w urzędach – ich zakres przedmiotowy i podmiotowy.
  3. Systemy kancelaryjne oraz systemy wykonywania czynności kancelaryjnych (system tradycyjny i EZD).
  4. EZD a system klasy EZD oraz inne systemy do obsługi i wspierania zadań.
  5. Wskazywanie wyjątków od podstawowego systemu dokumentowania spraw.
  6. Etapy wdrażania Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.
  7. Podstawowe terminy i założenia pracy kancelaryjnej.
  8. Sposób realizacji czynności kancelaryjnych przez pracowników urzędów w EZD lub w systemie tradycyjnym – porównanie zasad pracy.
  9. Organizacja i obsługa składów chronologicznych i składów informatycznych nośników danych.

Opis efektów kształcenia:

Pozyskanie wiedzy o przepisach prawa i rządowych dokumentach strategicznych dotyczących zarządzania dokumentacją oraz o obowiązujących systemach kancelaryjnych (EZD i system tradycyjny). Zapoznanie się z metodyką postępowania z dokumentacją bieżącą i archiwalną w systemie EZD i w systemie tradycyjnym. Nabycie umiejętności w zakresie przygotowania podmiotu publicznego do wdrożenia systemu EZD oraz do oceny, czy dany system spełnia wymagania dla systemu EZD. Pozyskanie wiedzy o tym jak rozróżniać systemy EZD od systemów dziedzinowych.

Wykładowca:

dr Ewa Perłakowska

doktor nauk humanistycznych, archiwista-praktyk, ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, funkcjonowania archiwów, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych, porządkowania dokumentacji; doświadczony trener na kursach i szkoleniach oraz wykładowca uniwersytecki; długoletni pracownik sieci archiwów państwowych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”; współautorka publikacji wydawnictwa C.H.Beck „Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją”.

 lub

 Iwona Fischer

historyk-archiwista z wieloletnim doświadczeniem i praktyką zawodową;  pracownik Archiwum Narodowego w Krakowie; specjalizuje się w tematyce opracowania różnych rodzajów materiałów archiwalnych oraz wartościowania dokumentacji; trener na kursach kancelaryjno-archiwalnych I i II stopnia (od 2004 r.); wykładowca akademicki

Termin: 19.09.2018

Miejsce: Kraków – hotel Wyspiański

Cena: 495 zł, dopłata do noclegu i kolacji: 170