którego realizację gwarantujemy: _Trafna diagnoza potencjału zatrudnieniowego osób bezrobotnych w odpowiedzi na zapotrzebowanie pracodawców jako wyznacznik skutecznej aktywizacji zawodowej/ efektywności zatrudnieniowej. (szkolenie może stanowić uzupełnienie tematyki z zakresu wskaźników efektywności kosztowej i zatrudnieniowej – aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w 2018 r. w obliczu zmieniającego się rynku pracy, zaplanowanej do omówienia na dn. 27.09.2018)

Wymagania wstępne dla uczestników: szkolenie przeznaczone jest dla pracowników Urzędów Pracy pełniących funkcję doradcy klienta indywidualnego lub instytucjonalnego.

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania:

Wzmocnienie kompetencji u pracowników urzędów pracy pełniących funkcję doradcy klienta indywidualnego/ instytucjonalnego, z zakresu:

-szczegółowego diagnozowania potencjału zatrudnieniowego osób bezrobotnych figurujących w ewidencji w obliczu zmieniającego się rynku pracy,

-analizy stanowisk pracy,

-trafnego doboru pracownika pod zgłoszoną ofertę pracy,

-skutecznej aktywizacji zawodowej/ dbałości o efektywność zatrudnieniową poprzez rozmowę o charakterze motywacyjnym.

Plan nauczania:

Wstęp do szkolenia.
Potencjał zatrudnieniowy i jego składowe.
Analiza stanowiska pracy.

Metody doboru zawodowego możliwe do zastosowania w Urzędzie Pracy.
Rozmowa motywacyjna z klientem.
Zakończenie szkolenia.

Opis efektów kształcenia:

Uczestnicy szkolenia podniosą kompetencje niezbędne do efektywnej pracy z osobami bezrobotnymi/ pracodawcami.

1.Nabędą/ uzupełnią wiedzę z zakresu:

- dookreślania potencjału zatrudnieniowego klienta,

- doboru zasobów ludzkich pod zgłaszane oferty pracy,

- prowadzenia rozmowy motywacyjnej z elementami coachingu.

2.Wzmocnią umiejętność współpracy z osobą bezrobotną jak i z pracodawcą w procesie aktywizacji zawodowej.

3.Uświadomią sobie znaczenie szczegółowej diagnozy potencjału zatrudnieniowego i trafnej analizy stanowiska pracy w kontekście skutecznej aktywizacji zawodowej/ efektywności zatrudnieniowej.

Wykładowca:

Aleksandra Zwyrtek – Tarach – psycholog o I specjalności: psychologia pracy i organizacji oraz II – psychologia zdrowia i choroby. Ponadto, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi oraz doradca zawodowy.

Dyplomowana trenerka (absolwentka szkół trenerów: MATRIK w Krakowie i BRAINSTORM 
w Mysłowicach, a także trener MES – szkoleń rekomendowanych przez MPiPS) posiadająca 
ponad 13-letnie doświadczenie we współpracy z firmami szkoleniowymi i ośrodkami edukacyjnymi, dedykująca swoje szkolenia i treningi, m.in. pracownikom Publicznych Służb Zatrudnienia, Oświaty, Jednostek Samorządu Terytorialnego, jak i firmom.

Praktyk rynku pracy, były pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia z 16 – letnim stażem pracy w obszarze poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Aktualnie Doradca Zawodowy Akademickiego Biura Karier. Członek Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w 2 specjalnościach: doradca zawodowy i psycholog.

Termin: 28.02.2019 szkolenie jednodniowe 7 godz. szkoleniowych

Miejsce: Kraków – hotel Wyspiański

Cena: 495 zł, dopłata do noclegu i kolacji: 170