Dokumentacja pracownicza, w tym akta osobowe, w urzędach – obsługa kancelaryjna, elektronizacja, skrócenie okresów przechowywania, archiwizacja (stan prawny od 1 stycznia 2019 r.)

Wymagania wstępne dla uczestników:

Znajomość Kodeksu Pracy, zasad prowadzenia akt osobowych pracowników, oraz innych aktów prawnych potrzebnych do pracy z aktami osobowymi.

 

Cele kształcenia i  sposoby ich osiągania:

Zapoznanie uczestników z zasadami postępowania z dokumentacją bieżącą i archiwalną z zakresu spraw pracowniczych, w szczególności z zasadami elektronizacji akt osobowych, procedurą skracania okresu ich przechowywania, porządkowaniem i archiwizacją.

Plan nauczania:

  1. Pojęcie dokumentacji pracowniczej.
  2. Regulacje prawne w zakresie zarządzania dokumentacją pracowniczą (w tym akt osobowych).
  3. Planowane zmiany w zakresie postępowania z aktami osobowymi (elektronizacja, skrócenie okresów przechowywania).
  4. Zarządzanie dokumentacją pracowniczą na podstawie instrukcji kancelaryjnej i wykazu akt.
  5. Porządkowanie akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej w świetle nowych wytycznych archiwów państwowych.
  6. Archiwalne ewidencjonowanie akt osobowych w świetle nowych wytycznych archiwów państwowych.
  7. Procedura brakowania lub przekazywania do archiwów państwowych dokumentacji pracownicznej (w tym akt osobowych).

Opis efektów kształcenia:

Pozyskanie wiedzy o przepisach prawa regulujących zarządzanie dokumentacją spraw związanych ze stosunkiem pracy, w tym akt osobowych. Nabycie umiejętności w zakresie bieżącej obsługi tej dokumentacji w świetle przepisów prawa pracy i instrukcji kancelaryjnej, zasad jej kwalifikowania oraz porządkowania w komórkach organizacyjnych, archiwach oraz w firmach zajmujących się przechowalnictwem tej dokumentacji. Pozyskanie informacji o zasadach archiwalnego ewidencjonowania akt osobowych oraz procedurach ich brakowania lub przekazywania do archiwów państwowych.

Wykładowca:

dr Ewa Perłakowska

doktor nauk humanistycznych, archiwista-praktyk, ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, funkcjonowania archiwów, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych, porządkowania dokumentacji; doświadczony trener na kursach i szkoleniach oraz wykładowca uniwersytecki; długoletni pracownik sieci archiwów państwowych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”; współautorka publikacji wydawnictwa C.H.Beck „Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją”.

 lub

Iwona Fischer

historyk-archiwista z wieloletnim doświadczeniem i praktyką zawodową;  pracownik Archiwum Narodowego w Krakowie; specjalizuje się w tematyce opracowania różnych rodzajów materiałów archiwalnych oraz wartościowania dokumentacji; trener na kursach kancelaryjno-archiwalnych I i II stopnia (od 2004 r.); wykładowca akademicki

Termin: 25.09.2018

Miejsce: Kraków – hotel Wyspiański

Cena: 495 zł, dopłata do noclegu i kolacji: 170