Nowe podejście do ochrony danych osobowych, przygotowanie instytucji publicznej do wymogów RODO

Wymagania wstępne dla uczestników:

Wstępna znajomość rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Cele kształcenia

i  sposoby ich osiągania:

 • zapoznanie z przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych i podstawowymi wymaganiami bezpieczeństwa informacji (zgodnie z nowy rozporządzeniem),
 • przegląd istniejących i przedstawienie zalecanych procedur służących odpowiedniej ochronie danych osobowych przetwarzanych w powiatowym urzędzie pracy

 

Plan nauczania:

 1. I. OGÓLNE RAMY SYSTEMU PRAWNEGO UE
  1. Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
  2. Główne organy UE
  3. System legislacyjny UE
  4. Trilog – procedura przyjmowania aktów prawnych UE
  5. Dyrektywy i rozporządzenia Rady Europy i Parlamentu Europejskiego
  6. Akty delegowane i wykonawcze
  7. Akty prawne UE a akty prawne Krajów Członkowskich
  8. II. AKTUALNY STAN PRAWNY [i]
   1. Dyrektywa UE 95/46/WE
   2. Ustawa o ochronie danych osobowych jako implementacja dyrektywy
   3. Rozporządzenie MSWiA z 2004
   4. Podstawowe wymagania
  9. III. STAN PRAWNY PO 18 MAJA 2018
   1. Wejście w życie i stosowanie rozporządzenia
   2. Delegacja dla Komisji Europejskiej i Krajów Członkowskich
   3. Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych
  10. IV. NOWE PODEJŚCIE DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
   1. Podejście procesowe
   2. Obowiązek wykazania zgodności po stronie ADO
   3. Analiza ryzyka jako proces obligatoryjny (Risk Assessment)
   4. Analiza wpływu przetwarzania na prywatność (Impact Privacy Assessment)
   5. Prywatność danych jako zasada (Privacy by default)
   6. Prywatność w fazie projektowania (Privacy by design)
   7. Elementy zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania
   8. Nowe obowiązki informacyjne dla podmiotów których dane są przetwarzane
   9. Kształtowanie relacji pomiędzy ADO a podmiotem któremu zamierza powierzyć się dane osobowe

10.  Wielopoziomowy system nadzoru

11.  Obowiązki informacyjne dla organów nadzorczych

12.  Penalizacja za naruszenie rozporządzenia

13.  Akredytacja i certyfikacja – nowe instrumenty

14.  Certyfikacja Kodeksów Postępowań  jako zapewnienie zgodności

15.  Czego nie będzie w nowym systemie prawnym

 

 1. V. PRZYGOTOWANIE INSTYTUCJI PUBLICZNEJ DO WYMOGÓW RODO
  1. Przegląd aktywów - wagi wg kryterium RODO
  2. Przygotowanie i wykonanie analizy ryzyka – metodyka oparta o model CIA
  3. Plan mitygacji zidentyfikowanego ryzyka
  4. Przegląd przesłanek przetwarzania danych w instytucji -weryfikacja zasobów
  5. Rejestr czynności przetwarzania jako nowy obowiązek
  6. Przegląd zawartych umów o przetwarzanie danych osobowych – na co zwrócić uwagę
  7. Inspektor Ochrony Danych – kto może pełnić tą rolę
  8. Kodeks Postępowania z Danymi Osobowymi – kto powinien go przygotować
  9. VI. SESJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI

 

Opis efektów

kształcenia:

Po przeprowadzonych zajęciach uczestnicy szkolenia będą:

 

a) Wiedzieli (nabyta wiedza w zakresie):

-         Co oznacza dla nich nowe podejście do ochrony danych,

-         jakie są obowiązki administratora danych osobowych oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji;

-         Jakie są sankcje za przetwarzanie danych nielegalnie;

 

b) Potrafili (nabyte umiejętności):

-         zgodne z prawem przetwarzać dane osobowe;

-         zmodyfikować istniejące i wprowadzić nowe procedury ochrony danych.

 

Wykładowca

Marek Ujejski – doświadczony trener i specjalista, doradca ds. bezpieczeństwa danych wielu dużych instytucji publicznych i prywatnych

 

Termin:

21.03.2018 – 7 godzin szkoleniowych

Miejsce:

Kraków – hotel Wyspiański, ul. Westerplatte

 

Cena:

495 zł

Dopłata do noclegu i kolacji: 170[i] Według stanu na dzień prowadzenia szkolenia