KTÓREGO REALIZACJĘ GWARANTUJEMY: Ochrona danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w 2018. Dostosowanie dokumentacji do zmian przepisów obowiązujących od 25 maja 2018r. - warsztaty dla pracowników powiatowych urzędów pracy

Wymagania wstępne dla uczestników:

Znajomość aktów prawnych dot. problematyki rynku pracy (ustawa o promocji zatrudnienia…, przepisy wykonawcze),  wytycznych i wyjaśnień MRPiPS oraz RODO i wewnętrznych aktów regulujących funkcjonowanie PUP.

Cele kształcenia

i sposoby ich osiągania:

- Zapoznanie uczestników z wymaganiami dotyczącymi przetwarzania i udostępniania danych osobowych zgodnie z RODO

- Poznanie wymogów RODO od strony praktycznych rozwiązań.

 Nabycie wiedzy i umiejętności tworzenia dokumentów związanych z RODO

Plan nauczania:

Podstawy prawne ochrony danych osobowych:

- zmiany wynikające z nowej dyrektywy unijnej,

- zmiany definicji

Bezpieczeństwo danych osobowych
Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

Podstawowe zasady służące zabezpieczeniu danych:

dopuszczalność przetwarzania danych osobowych,

zadania realizowane przez PUP (w tym Krajowy Fundusz Szkoleniowy, cudzoziemcy, poręczyciele, osoby niezarejestrowane) a ustawa o chronie danych osobowych,

zachowanie ostrożności przy przetwarzaniu danych osobowych poza terenem urzędu,

przetwarzanie danych osobowych przy użyciu narzędzi elektronicznych,

Ochrona informacji przetworzonych w urzędzie, w tym danych osobowych:

zagrożenia przetwarzanych danych,

zabezpieczanie pomieszczeń, systemów, stanowisk pracy

zabezpieczenia danych przetworzonych w formie elektronicznej,

polityka bezpieczeństwa, instrukcje, procedury,

zgodność przetwarzania z prawem

warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych a ustawa o promocji zatrudnienia (...)

przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych oraz dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa

Narzędzia ochrony danych osobowych

prawo do bycia zapomnianym,

dostęp do danych,

obowiązek informowania o naruszeniu danych,

wdrożenie mechanizmów ochrony danych,

ochrona praw dzieci,

egzekucja przestrzegania przepisów

Dostosowanie dokumentacji PUP do zmian - tworzenie niezbędnej dokumentacji

Klauzule informacyjne - art. 13 RODO

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Rejestrowanie czynności przetwarzania – art. 30 RODO

Ocena skutków dla ochrony danych – art. 35 RODO ( identyfikowanie ryzyka, kryteria akceptacji ryzyka, kryteria oceny ryzyka)

Powierzenie a udostępnienie danych - różnice i przykłady jakie zmiany nakłada nowe rozporządzenie UE


Opis efektów

kształcenia:

Po przeprowadzonych zajęciach uczestnicy szkolenia będą:

a) Wiedzieli (nabyta wiedza w zakresie):

- jakich zasad należy przestrzegać przy przetwarzaniu danych;

- co zrobić, aby przetwarzać dane legalnie;

- jakie należy spełnić warunki, aby odpowiednio zabezpieczyć dane osobowe;

- jakie są obowiązki administratora danych osobowych oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji;

- co powinna zawierać polityka bezpieczeństwa informacji oraz instrukcja zarządzania systemem informatycznym;

b) Potrafili (nabyte umiejętności):

-zgodne z prawem przetwarzać dane osobowe;

- rozpoznawać zagrożenia podczas pracy na komputerze oraz korzystaniu z internetu.

-zastosować w praktyce wymogi RODO.

Wykładowca

Katarzyna Ptak - wieloletni praktyk publicznych służb zatrudnienia. Certyfikowany trener i wykładowca.  Autorka i recenzent wielu programów szkoleniowych imateriałów dydaktycznych. Systematyczne prowadzenie szkoleń dla pracowników powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, członków powiatowych i wojewódzkich rad zatrudnienia i rad rynku pracy. Wykładowca na studiach podyplomowych przedmiotów: administracja publiczna i pośrednictwo pracy. Uczestniczka podkomisji sejmowej ds. rynku pracy, procedującej projekt ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2014r.

Termin:

Szkolenie jednodniowe: 27.06.2018 (7 godzin szkoleniowych)

Miejsce:

Kraków – hotel Wyspiański

Cena:

495 zł

Dopłata do noclegu i kolacji: 170