Tytuł: Trafna diagnoza potencjału zatrudnieniowego osób bezrobotnych w odpowiedzi na zapotrzebowanie pracodawców jako wyznacznik skutecznej aktywizacji zawodowej/ efektywności zatrudnieniowej.

Wymagania wstępne dla uczestników:

Pracownicy Urzędów Pracy pełniący funkcję doradcy klienta indywidualnego lub instytucjonalnego.

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania:

Wzmocnienie kompetencji u pracowników urzędów pracy pełniący funkcję doradcy klienta indywidualnego/ instytucjonalnego z zakresu:

- szczegółowego diagnozowania potencjału zatrudnieniowego osób bezrobotnych figurujących w ewidencjach, w obliczu zmieniającego się rynku pracy,

- analizy stanowisk pracy,

- trafnego doboru pracownika pod zgłoszoną ofertę pracy,

- skutecznej aktywizacji zawodowej/ dbałości o efektywność zatrudnieniową poprzez rozmowę o charakterze motywacyjnym.

Plan nauczania:

Wstęp do szkolenia.
Potencjał zatrudnieniowy i jego składowe.
Analiza stanowiska pracy.

Metody doboru zawodowego możliwe do zastosowania w Urzędzie Pracy.
Rozmowa motywacyjna z klientem.
Zakończenie szkolenia.

Opis efektów kształcenia:

Uczestnicy szkolenia podniosą kompetencje niezbędne do efektywnej pracy z osobami bezrobotnymi/ pracodawcami.

1.Nabędą/ uzupełnią wiedzę z zakresu:

- dookreślania potencjału zatrudnieniowego klienta,

- doboru zasobów ludzkich pod zgłaszane oferty pracy,

- prowadzenia rozmowy motywacyjnej z elementami coachingu.

2.Wzmocnią umiejętność współpracy z osobą bezrobotną, jak i z pracodawcą w procesie aktywizacji zawodowej.

3.Uświadomią sobie znaczenie szczegółowej diagnozy potencjału zatrudnieniowego i trafnej analizy stanowiska pracy w kontekście skutecznej aktywizacji zawodowej/ efektywności zatrudnieniowej.

Wykładowca:

Aleksandra Zwyrtek – Tarach – psycholog o I specjalności: psychologia pracy i organizacji oraz II – psychologia zdrowia i choroby. Ponadto, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi oraz doradca zawodowy. Dyplomowana trenerka (absolwentka szkół trenerów: MATRIK w Krakowie i BRAINSTORM
w Mysłowicach, a także trener MES – szkoleń rekomendowanych przez MPiPS) posiadająca ponad 13-letnie doświadczenie we współpracy z firmami szkoleniowymi i ośrodkami edukacyjnymi, dedykująca swoje szkolenia i treningi, m.in. pracownikom Publicznych Służb Zatrudnienia, Oświaty, Jednostek Samorządu Terytorialnego, jak i firmom.

Praktyk rynku pracy, były pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia z 16 – letnim stażem pracy w obszarze poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Aktualnie doradca zawodowy Akademickiego Biura Karier. Członek Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w 2 specjalnościach: doradca zawodowy i psycholog.

Termin: 04.12.2018

Miejsce: Kraków – hotel Wyspiański

Cena: 495 zł, dopłata do noclegu i kolacji: 170