Pomoc de minimis udzielana przez Urzędy Pracy

Wymagania wstępne dla uczestników:

Wstępna znajomość przepisów

Cele kształcenia

i  sposoby ich osiągania:

Zapoznanie uczestników z przepisami dotyczącymi zasad udzielania  pomocy de minimis.

Nabycie przez uczestników teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie realizacji wybranych instrumentów rynku pracy.

 

Plan nauczania:

  1. Pojęcie pomocy publicznej i beneficjenta pomocy publicznej – Komunikat KE w sprawie definicji pomocy publicznej- rodzaje działalności, których KE nie uznaje  za gospodarcze; rodzaje działalności nie wywierające wpływu na konkurencję
    i wymianę handlową w UE.
  2. Omówienie zakresu nowych przepisów o pomocy de minimis obowiązujących w perspektywie finansowej 2014-2020:
  3. Zasady postępowania przy udzielaniu pomocy de minimis oraz monitorowaniu i kontrolowaniu udzielonej pomocy,
  4. Procedury zwrotu udzielonej pomocy de minimis.
  5. Obowiązki organu udzielającego pomocy i podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy de minimis - obowiązki sprawozdawcze, archiwizacyjne, kontrolne, obowiązki w zakresie przekazywania informacji i zwrotu pomocy).

Omówienie funkcjonujących dotychczas i nowych instrumentów rynku pracy wprowadzonych nowelizacjami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy udzielanych zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis:

 

Opis efektów

kształcenia:

Usystematyzowanie wiedzy na temat zmian w przepisach regulujących organizację i realizację podstawowych instrumentów rynku pracy.

Poznanie przez uczestników procedur realizacji wybranych, nowych instrumentów rynku pracy.

Zapoznanie uczestników nowymi przepisami o pomocy de minimis -  rozporządzeniem Komisji (UE) 1407/2013, rozporządzeniem Komisji (UE) 1408/2013, rozporządzeniem Komisji (UE) 717/2014.

Zapoznanie uczestników z nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 

Wykładowca

Lidia Kaczmarek – socjolog, certyfikowany trener, długoletni pracownik PSZ, kierownik wydziału aktywizacji rynku pracy. Absolwent studiów podyplomowych na kierunkach „Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego” i „Zarządzanie projektami i pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej”.

 

Termin:

Szkolenie jednodniowe: 15.11.2017 (7 godzin dydaktycznych)

Miejsce:

Kraków – hotel Wyspiański

 

Cena:

495 zł

Dopłata do noclegu i kolacji: 190

l'>Dopłata do noclegu i kolacji: 170